DAİRƏVİ İQTİSADİYYAT VƏ YAŞIL ARTIMIN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

DAİRƏVİ İQTİSADİYYAT VƏ YAŞIL ARTIMIN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

UNİVERSİTET VƏ SƏNAYE İŞBİRLİYİ

UNİVERSİTET VƏ SƏNAYE İŞBİRLİYİ

BİZNES VƏ LAYİHƏ İDARƏÇİLİYİNDƏ AGILE YANAŞMA

BİZNES VƏ LAYİHƏ İDARƏÇİLİYİNDƏ AGILE YANAŞMA

TƏHSİL TEXNOLOGİYALARINDA YENİ DÖVR: METAVERSE VƏ TƏHSİL

TƏHSİL TEXNOLOGİYALARINDA YENİ DÖVR: METAVERSE VƏ TƏHSİL

AZƏRBAYCAN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏLƏBƏ SAHİBKARLIĞININ TƏŞVİQİ

AZƏRBAYCAN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏLƏBƏ SAHİBKARLIĞININ TƏŞVİQİ

ALİ TƏHSİLDƏ RƏQƏMSAL BACARIQLARIN TRANSFORMASİYASI VƏ DAVAMLI SİNERJİ

ALİ TƏHSİLDƏ RƏQƏMSAL BACARIQLARIN TRANSFORMASİYASI VƏ DAVAMLI SİNERJİ

ENERJİ AMİLİ VƏ DAVAMLI İQTİSADİ İNKİŞAF: CƏNUBİ QAFQAZ MODELİ

ENERJİ AMİLİ VƏ DAVAMLI İQTİSADİ İNKİŞAF: CƏNUBİ QAFQAZ MODELİ

COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYO - EKONOMİK ETKİLERİ

COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYO - EKONOMİK ETKİLERİ

İNNOVASİYA EKOSİSTEMİNDƏ UNİVERSİTETLƏRİN ROLU

İNNOVASİYA EKOSİSTEMİNDƏ UNİVERSİTETLƏRİN ROLU

SÜNİ İNTELLEKTİN İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏKİ TƏSİRLƏRİ

SÜNİ İNTELLEKTİN İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏKİ TƏSİRLƏRİ

DAVRANIŞ İQTİSADİYYATI VƏ İQTİSADİ QƏRAR VERMƏ

DAVRANIŞ İQTİSADİYYATI VƏ İQTİSADİ QƏRAR VERMƏ

SƏHİYYƏ MENECMENTİNƏ FƏRQLİ PERSPEKTİVLƏRDƏN BAXIŞ

SƏHİYYƏ MENECMENTİNƏ FƏRQLİ PERSPEKTİVLƏRDƏN BAXIŞ

İQTİSADİ İNKİŞAF YOLUNDA BİR MÜHƏRRİK OLARAQ RƏQƏMSALLAŞMA

İQTİSADİ İNKİŞAF YOLUNDA BİR MÜHƏRRİK OLARAQ RƏQƏMSALLAŞMA